Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character

Bezporedni przyczyn takiego wzrostu by komunikat przekazany przez spk dotyczcy wysokoci zysku w IV kwartale 2010 r wynoszcego1,82 mln. Spka ju w wczesniejszych komunikatach chwalia si wzrostem przychodw. Rynek jednak jakby nie zauwaa tych wzrostw. Dopiero wczorajsza informacja wywoaa wiekszy ruch na akcjach spki. Poniej komunikat ESPI.

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Spka Budvar Centrum miaa 1,82 mln z jednostkowego zysku netto w IV kw. 2010 roku wobec 0,74 mln z zysku rok wczeniej, podaa spka w raporcie.

Zysk operacyjny wynis 1,85 mln z wobec 0,63 mln z zysku rok wczeniej.

Przychody wyniosy 19,57 mln z wobec 16,31 mln z rok wczeniej.

Narastajco w I-IV kw. 2010 roku spka miaa 0,25 mln z zysku netto wobec 1,94 mln z straty rok wczeniej, przy przychodach odpowiednio 65,81 mln z wobec 54,03 mln z.

Więcej…

 

W marcu ponad 4 proc. inflacja

W marcu wskanik inflacji CPI wzronie do poziomu 4,1-4,2 proc. rdr, jednak dziki deflacji ywnoci w okresie letnim rednioroczny poziom CPI w 2011 roku wyniesie 3,5 proc. - oceni w wywiadzie dla PAP p.o. prezesa GUS Janusz Witkowski.

Jego zdaniem, najwaniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2011 roku bdzie wzrost nakadw inwestycyjnych.

"W lutym i marcu inflacja CPI nadal bdzie rosa, jednak jej wzrost w ujciu rocznym bdzie niszy ni w styczniu. Myl, e w marcu dojdziemy z inflacj do poziomu 4,1 proc., by moe do 4,2 proc. Potem nastpi okres

, kiedy inflacja w skali roku bdzie spada" - powiedzia w rozmowie z PAP Witkowski.

"Istotne dla oglnego poziomu cen bd ceny ywnoci w okresie letnim. Jeli wpyw podwyki VAT

na ceny ywnoci oceni jako neutralny, to naley przypuszcza, e w lecie bdziemy mieli do czynienia z deflacj ywnoci. To w znaczcy sposb obniyoby wskanik CPI. Wyglda wic na to, e redniorocznie inflacja powinna utrzyma si na poziomie 3,5 proc., jest to realna prognoza" - doda.

Z danych

GUS wynika, e w styczniu inflacja rdr wzrosa do 3,8 proc. z 3,1 proc. w grudniu 2010 r. W ujciu miesicznym ceny w styczniu wzrosy o 1,2 proc. wobec 0,4 proc. w grudniu.

Witkowski ocenia, e wpyw zmian stawek VAT na poziom cen towarw i usug

konsumpcyjnych powinien cakowicie ujawni si dopiero w poowie roku.

"Na razie mamy trudnoci z okreleniem wpywu nowych stawek VAT na ceny. W istocie ten proces wdraania nowych stawek jest nadal w trakcie realizacji. Jednake wstpne, uproszczone oceny wskazuj, e na ceny ywnoci ten wpyw by neutralny" - powiedzia.

Zdaniem Witkowskiego, kluczowym czynnikiem ksztatujcym wielko PKB w 2011 r. bdzie dynamika wzrostu nakadw inwestycyjnych.

"Spoycie indywidualne bdzie nadal wanym czynnikiem wzrostu gospodarczego, ale nie zwikszy w istotny sposb swojego wpywu na wzrost PKB. W tej dziedzinie nie bdzie pogorszenia wzgldem zeszego roku, ale nie bdzie take wzrostu, ktry mgby istotnie wpyn na wskanik PKB. Najwaniejsza bdzie zatem rola inwestycji. Koniec zeszego roku pokaza, e zaistniao pozytywne nastawienie do wzrostu inwestycji, ale to nie jest jeszcze skala mogca pozytywnie wpyn na wzrost gospodarczy" - powiedzia.

"Mamy wic nadziej, e jeli otoczenie zewntrzne i klimat koniunkturalny bdzie pozytywny to rwnie nastpi silniejsze zainteresowanie przedsibiorstw zwikszeniem inwestycji. Jeli tak si stanie, e inwestycje w 2011 roku si znaczco oywi, to tempo wzrostu gospodarczego moe by lepsze ni wynik gospodarki z 2010 r." - doda Witkowski.

Ze wstpnych szacunkw GUS wynika, e PKB wzrs w 2010 r. o 3,8 proc. po wzrocie o 1,7 proc. w 2009 r. Inwestycje w 2010 r. spady o 2,0 proc. wobec spadku w 2009 r. o 1,1 proc.

Zdaniem Witkowskiego jest jeszcze zbyt wczenie, aby ocenia tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale 2011 roku.

"Ten kwarta na pewno bdzie lepszy ni I kwarta 2010 r., bo mamy nisk baz z zeszego roku. Jednak na ocenianie tego kwartau trzeba jeszcze poczeka, przynajmniej do koca lutego" - powiedzia.

Witkowski zwraca uwag, e w 2011 roku gospodarka

moe notowa lepsze wyniki w I i II kwartale ni w II poowie roku.

"Dynamika wzrostu w I proczu moe by wiksza ni w II proczu, w przeciwiestwie do sytuacji z 2010 roku, ze wzgldu na nisz baz" - powiedzia.

   

GUS: Stopa bezrobocia w styczniu 13 proc.

23.02. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w styczniu wyniosa 13,0 proc. wobec 12,3 proc. w grudniu. W urzdach pracy w zarejestrowanych byo 2 mln 105 tys. osb, w tym czasie pracodawcy zgosili 46,6 tys. ofert pracy - poinformowa w rod GUS.

Najwysza stopa bezrobocia utrzymywaa si nadal w wojewdztwach: warmisko-mazurskim (21,1 proc.), zachodnio-pomorskim (18,5 proc.), kujawsko-pomorskim (17,4 proc.) oraz lubuskim (16,7 proc.) i podkarpackim (16,4 proc.). Najmniej bezrobotnych byo w wojewdztwach: mazowieckie i wielkopolskie (po 9,8 proc.), lskie (10,6 proc.) i maopolskie (11,0 proc.).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach pracy w kocu stycznia wyniosa 2 mln 105 tys. osb i bya wysza ni przed miesicem o 150,3 tys. osb tj. o 7,7 proc. Z oglnej liczby bezrobotnych 43,9 mieszkao na wsi.

Więcej…

   

Mennica Polska S.A. planuje split akcji

Na najbliszym Walnym Zgromadzeniu Spki Mennica Polska S.A. jak wynika z komunikatw przekazanych przez ESPI rozpatrywana bdzie sprawa splitu akcji w stosunku 1: 10 tj. za kad dotychczasow akcj o wartoci 10 zotych zostanie wydanych 10 akcji o wartoci nominalnej 1 zotego. Kapita zakadowy Spki pozostanie bez zmian, natomiast liczba akcji zwikszy si z iloci 5913770 akcji do 59137770 akcji. Jak wynika z informacji przekazanych przez Spk celem splitu ma by poprawa pynnoci akcji, co powinno wpyn pozytywnie na cen. Do dzisiejszej sesji akcje Spki notowane s w przedziale 118 ? 119 zotych.

   

Tre raportu:

W nawizaniu do raportu biecego, oznaczonego numerem 07/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku w przedmiocie prognozy wynikw finansowych Grupy Delko na 2010 r., Zarzd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomoci informacj dotyczc aktualizacji wyej wspomnianej.

Opublikowana prognoza dotyczya przychodw netto ze sprzeday oraz wyniku brutto Grupy za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. i przedstawiaa ponisze wartoci:

- przychody netto ze sprzeday: 479,1 mln z,

- wynik brutto: 10,5 mln z.

Gwnymi czynnikami (zarwno zewntrznymi, jaki wewntrznymi), ktre wpyny na wykonanie planu finansowego Grupy na 2010 rok byy jak niej:
1. Nisza sprzeda zrealizowana w miesicach wiosennych i letnich na terenach dotknitych klsk powodzi oraz w okresie aoby narodowej z powodu katastrofy smoleskiej.
Spki zalene Delko S.A., zwaszcza zlokalizowane na terenach Polski poudniowo-wschodniej (Delko OTTO Sp. z o.o. i NIKA Sp. z o.o.) nie zdoay wypracowa wolumenu sprzeday, ktry zrwnowayby spadek sprzeday w ww. miesicach.
Podobnie IV kwarta minionego roku przynis nisze wyniki sprzeday od oczekiwa nowego Zarzdu Spki (klska zimy dodatkowo ograniczya przychody ze sprzeday Grupy i innych spek brany, operujcych w tzw. tradycyjnym kanale handlu, ktry jest bardziej wraliwy na zmiany pogody ni tzw. nowoczesny kana sprzeday, nie zdoay zrwnoway utraconego wolumenu sprzeday). Z tego te wzgldu Delko S.A. uzyskaa nisze bonusy roczne od producentw, ktre zwykle silnie wpywaj na rezultaty finansowe dziaalnoci Spki.

2. Spadek redniej mary w minionym roku obrotowym, ktra bya nisza w porwnaniu z 2009 r. i jest wynikiem niszych mar realizowanych przez Grup Delko na znaczcych umowach handlowych (wysoki wolumen sprzeday), podpisanych w II proczu 2009 r.; dlatego te znaczcej dynamice wzrostu przychodw, nie towarzyszy podobna dynamika zysku na sprzeday.

3. Wyniki finansowe 2010 roku uwzgldniaj rwnie koszty akwizycji i koszty przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Grupy. W planie finansowym, ktry zosta przekazany do publicznej wiadomoci nie doszacowano kosztw restrukturyzacji. Wykonanie budetu uwzgldnia m.in. istotne pozycje usug obcych, wynikajcych z zakupu akcji/udziaw trzech spek, tj.: PH AMA S.A. z siedzib Warszawie, FROG MS Delko Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie i Cosmetics Sp. z o.o. z siedzib w omy, czy wprowadzenia nowoczesnych rozwiza zarzdczych w ramach Grupy.

4. Ponadto wynik finansowy Grupy uwzgldnia pozostae wydarzenia jednorazowe w postaci utworzonych rezerw na nalenoci w kwocie kilkuset tysicy zotych przede wszystkim w dwch spkach zalenych Delko (sprawy zostay skierowane na drog postpowania sdowego).


W zwizku z wyej wymienionymi czynnikami Zarzd Spki dokona weryfikacji prognozy wynikw finansowych Grupy na 2010 r. Obecna prognoza wybranych pozycji sprawozdania z cakowitych dochodw Grupy Delko w roku obrotowym 2010 przedstawia si jak niej:

- przychody netto ze sprzeday: 505,8 mln z,

- wynik brutto: 8,0 mln z.

Obecnie realizowana strategia rozwoju Grupy, zakadajca m.in. dalsz konsolidacj rynku wybranych dbr FMCG pod mark DELKO i restrukturyzacj organizacyjn Grupy, powoduje przejciowy wzrost kosztw rodzajowych. Konsekwencj przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko bdzie istotne podniesienie efektywnoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Wyniki finansowe w obecnym roku obrotowym bd znaczco determinowane rwnie konsolidacj wynikw spek, ktre zostay przejte w ostatnich miesicach.

Podstawa prawna: 31 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych oraz warunkw uznawania za rwnowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem czonkowskim.


   

Warszawa, 22.02.2011 (ISB) ? Przychody ze sprzeday producenta okien, spki Budvar Centrum wzrosy do 2,46 mln z w styczniu br. z 1,86 mln z przed rokiem, podaa spka w komunikacie.

"Zarzd Budvar Centrum informuje, e przychody ze sprzeday produktw, usug, towarw i materiaw za stycze 2011 roku wyniosy 2.462 tys. z; w styczniu roku ubiegego wynosiy 1.862 tys. z" - gosi komunikat.

Narastajco w I-III kw. 2010 roku spka miaa 1,57 mln z jednostkowej straty netto wobec 2,68 mln z straty rok wczeniej, przy przychodach odpowiednio 46,24 mln z wobec 37,72 mln z. (ISB)

   

Strona 16 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>